DOPŁATY DO CZYNSZU

Burmistrz Miasta Nowego Targu informuje o warunkach ubiegania się o dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań przy ul. Polana Szaflarska 9 w ramach Programu „Mieszkanie na start”.

Miejsce pobierania i składania wniosków:

 • Wnioski o przyznanie dopłaty czynszowej można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu lub Biurze Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ.
 • Wnioski będą przyjmowane w siedzibie OPS Nowy Targ, ul. Kościuszki 8 w godzinach urzędowania Ośrodka tj. poniedziałek w godz. 8:00 do 16:00, wtorek – piątek w godzinach 7:30-15:30, I piętro – pok. 11 (dodatki mieszkaniowe).

Osoby ubiegające się o dopłatę czynszową winny wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91, 655, 764, 830, 1301)

na konto Urzędu Miasta Nowy Targ o numerze: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564, tytułem: opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie dopłaty do czynszu.

Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:

 1. w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 100%,
 2. w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 100% zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504).

Przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2020 roku – dla wniosków o dopłaty składanych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2022 roku oraz w 2021 roku – dla wniosków o dopłaty składanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku

Dopłaty udzielane są na okres 15 lat z koniecznością corocznej weryfikacji uprawnienia do tych dopłat.

Dokumenty, które należy przedłożyć w celu ubiegania się o dopłatę czynszową:

 1. wniosek o przyznanie dopłat – w przypadku gdy najemcą są małżonkowie wniosek o dopłaty składa jeden z małżonków,
 2. oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego;
 3. oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za odpowiedni rok kalendarzowy, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz informacją o wysokości dochodów utraconych (czytaj więcej poniżej *) lub uzyskanych (czytaj więcej poniżej **) przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania,
 4. oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ,
 5. zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie,
 6. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane przed ponownym ubieganiem się najemcy o dopłaty – w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 3,
 7. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat w przypadku osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty, wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane – w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 4,
 8. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane wobec zmarłego najemcy – w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 1,
 9. kopia umowy najmu lub kopia umowy zobowiązującej do zawarcia umowy najmu, w przypadku gdy umowa najmu nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o dopłaty,
 10. potwierdzenie dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

Wyżej wymienione oświadczenia (pkt 1 – 8) składane pod odpowiedzialnością karną.

Dokumenty pomocne, na podstawie których wnioskujący może ustalić wysokość dochodów rodziny to:

 • zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego dotyczące najemcy i każdego pełnoletniego członka gospodarstwa domowego o wysokości rocznego przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c art. 30e i art. 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1387) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
 • zaświadczenie ZUS dotyczące wysokości opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku bazowym.
 • zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego dotyczące najemcy lub członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  1. formie opłacanego podatku,
  2. wysokości przychodu,
  3. stawce podatku,
  4. wysokości opłaconego podatku,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
 • odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.

W ramach corocznej weryfikacji uprawnień do dopłaty czynszowej najemca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia oznaczone w punkcie nr 2 i nr 3 (powyżej) nie wcześniej niż w terminie 2 miesięcy, jednak nie później niż w terminie miesiąca przed rozpoczęciem każdych kolejnych 12 miesięcy, w jakich dopłaty będą stosowane.

Nie wcześniej niż w terminie 2 miesięcy, jednak nie później niż w terminie miesiąca przed rozpoczęciem każdych kolejnych 12 miesięcy, w jakich dopłaty będą stosowane, najemca uzyskujący dopłaty składa organowi właściwemu oświadczenia o:

 • liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
 • wysokości dochodów tego gospodarstwa, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa oraz informacją o wysokości dochodów utraconych lub uzyskanych przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania, za rok kalendarzowy:
  – poprzedzający rok, po upływie którego najemca składa oświadczenie – w przypadku oświadczeń składanych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku,
  – po upływie którego najemca składa oświadczenie – w przypadku oświadczeń składanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku.

* Utrata dochodów

W przypadku gdy w 2020 roku lub  od 1 stycznia 2021 r. do dnia złożenia wniosku o dopłaty do czynszu najemca bądź osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego najemcy utraciła dochód uzyskiwany w analizowanym roku kalendarzowym, przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu tego gospodarstwa nie uwzględnia się dochodu utraconego przez tę osobę.

W rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jeżeli nastąpiła utrata przez członka rodziny dochodu należy do wniosku dołączyć dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy o osiąganym dochodzie, umowy zlecenie, pit- 11 itp.).

** Uzyskanie dochodów

W przypadku gdy w 2020 roku najemca bądź osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego najemcy uzyskała dochód, uzyskany przez tę osobę w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany i  uwzględnia przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, o ile dochód ten jest uzyskiwany również w miesiącu złożenia wniosku o dopłaty do czynszu. W przypadku gdy najemca bądź osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego najemcy uzyskała dochód w 2021 roku,  średni miesięczny dochód tej osoby,  powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, o ile dochód ten jest uzyskiwany również w miesiącu złożenia wniosku o dopłaty.

W rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jeżeli nastąpiło uzyskanie przez członka rodziny dochodu należy oświadczyć wysokość dochodu w rozumieniu art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych  uzyskanego w analizowanym roku przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których ich dochód był osiągany. W przypadku uzyskania dochodu po 2020 roku – oświadczenie określające wysokość dochodu netto uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (dokument: np. zaświadczenie od pracodawcy).

Załączniki